Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jako Administrator danych na podstawie obowiązujących przepisów, tj. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), spółka Glutenfree24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-153), Al. Korfantego 191, NIP: 6342678062, REGON: 24086533, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294541– uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i traktujemy ją jako jeden z głównych celów naszej działalności.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych, zachęcamy Cię, jako użytkownika Serwisu, do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych i środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi część warunków korzystania z Serwisu i dotyczy wyłącznie Serwisu, a nie innych stron internetowych, do których może prowadzić link - takie inne witryny mogą podlegać innym, właściwym dla nich zasadom ochrony prywatności i zasadom dotyczącym plików cookie.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których zostałeś poinformowany i nie dłużej niż będzie to konieczne dla tych celów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem przewidzianych w nich wszelkich obowiązków dotyczących poufności.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Na podstawie obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Danych dla niniejszego Serwisu. Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem. Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich danych osobowych, które może narazić Cię na poważne ryzyko.

2. DANE OSOBISTE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU

Termin "dane osobowe" oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności, dane osobowe gromadzone przez Serwis obejmują:

a. Dane nawigacyjne 
Systemy IT i oprogramowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu mogą, w trakcie swojej normalnej pracy, uzyskiwać pewne dane osobowe przesyłane automatycznie, gdy użytkownik korzysta z protokołów komunikacyjnych sieci Internet. Informacje te nie są gromadzone w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, aczkolwiek ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się zwykle adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URL, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (powodzenie, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.
Dane te są służą wyłącznie pozyskaniu anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony, w celu kontroli jej prawidłowego działania, zapewnienia różnych funkcjonalności wymaganych przez użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych w przypadku ewentualnych cyberprzestępstw. Dane te są usuwane po 12 miesiącach.

b. Dane podawane dobrowolnie przez Ciebie
Przy korzystaniu z Serwisu, masz możliwość dobrowolnego podania swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, poprosić o informacje o produktach, skontaktować się z administratorem danych. Dane te będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony i że będziesz postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązkami administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów, a także, że niniejszym w pełni zwalniasz nas z odpowiedzialności i zabezpieczasz nas przed wszelkimi sporami, roszczeniami, wnioskami o odszkodowanie za szkody spowodowane przetwarzaniem, itp., możliwymi ze strony osób trzecich, których dane osobowe przetwarzane są przez Ciebie w taki sposób.

c. Pliki cookie i podobne technologie
Zbieramy dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych technologii można znaleźć niżej.

3. CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia, na Twoje żądanie, wstępnych działań w związku z taką umową;

b) w celu wysyłki newslettera - za Twoją zgodą,

c) w celach marketingowych - za Twoją zgodą,

d) w celu prowadzenia badań/analiz statystycznych w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem;

e) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;

f) w celu realizacji lub obrony naszych praw.

Podanie danych osobowych dla celów wymienionych powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić spełnienie zgłaszanych przez Ciebie próśb lub wywiązanie się przez nas z naszych obowiązków prawnych.

4. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, zgodnie z celami określonymi w punkcie 3, następującym podmiotom:

a) podmiotom zobowiązanym do zapewnienia świadczenia usług oferowanych przez Serwis - na przykład zobowiązanym do rozsyłania e-maili i analizowania funkcjonowania Serwisu – takie podmioty zazwyczaj pełnią dla mnie funkcję Podmiotów Przetwarzających;

b) osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; (np. nasi pracownicy i kontrahenci);

c) organom sądowym w ramach pełnienia ich funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie dotyczy to sytuacji, w której dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookie dostarczonych przez Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025) i Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), gdzie dane te mogą być zapisywane na serwerach znajdujących się w USA. W odniesieniu do USA Komisja Europejska podjęła w dniu 12.7.2016 uchwałę, która stanowi, że regulacje EU-U.S. Privacy Shield zapewniają adekwatny poziom ochrony danych (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony” zgodnie z art. 45 RODO)..

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3. Bez uszczerbku dla warunków określonych powyżej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas dozwolony w obowiązujących przepisach, w celu ochrony naszych praw i interesów. Więcej informacji dotyczących okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalania takiego okresu możesz uzyskać po skontaktowaniu się z Administratorem danych.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. W ramach obowiązujących przepisów masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu, zażądać ograniczenia przetwarzania lub przesłania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

2. Żądania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@balviten.com

3. Zgodnie z Obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do jej okresowej zmiany lub aktualizacji. Wszelkie takie zmiany będą wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Serwisie: zachęcam zatem do regularnego sprawdzania tej części Serwisu, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a) Administrator - spółka Glutenfree24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-153), Al. Korfantego 191, NIP: 6342678062, REGON: 24086533, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294541

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.balviten.com przez Administratora,

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

I Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki Cookies) 

Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Użytkownik w każdym chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „pomoc” lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.

Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.

Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:

1) pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne),

2) pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Wykorzystywane pliki coookies ze względu na cel:

1. Konfiguracji stron internetowych - ustawienia funkcji i usług.

2. Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - weryfikacja autentyczności i optymalizacja wydajności.

3. Uwierzytelnianie - informowanie użytkownika czy jest zalogowany i dostosowywanie wyświetlanej treści do tego statusu.

4. Stan sesji - zapisywanie informacji jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej (np. najczęściej odwiedzanych stron, ewentualnych komunikatów o błędach pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

5. Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

6. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dostosowanych pod kątem zainteresowań użytkownika również poza strona internetową.

7. Lokalizacja - dostosowanie wyświetlanych informacji pod kątem lokalizacji użytkownika.

8. Analizy i badania oglądalności – na podstawie preferencji użytkownika umożliwiają ulepszać oraz rozwijać produkty i usługi w większości bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

II. Pozostałe informacje, co do których Serwis uzyskuje dostęp

Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:

1) czasie nadejścia zapytania,

2) czasie wysłania odpowiedzi,

3) nazwie stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5) adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika. i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Line separator